metsäkauris

Ruissalossa metsästetään metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja

Turun kaupunki metsästää myös tänä metsästyskautena metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja kaupungin maa-alueilla Ruissalossa lajien normaaliin metsästysaikaan 1.9.2021–15.2.2022. Metsästyksestä vastaa kaupungin toimeksiantona Lasse Heimo, joka toimii metsästyksen vastuuhenkilönä. Metsästys tapahtuu aamu- ja iltahä-märissä ns. kyttäysjahtina. Metsästyksestä ilmoitetaan kyltein metsästyspaikkaa lähellä kulkevilla ulkoilurei-teillä. Metsästyksestä ei aiheudu vaaraa luonnossa liikkujille. Pyynnille luonnonsuojelualueella on saatu poikkeuslupa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Metsästyksellä turvataan tammen uusiutumista

Metsästyksen tarkoitus on luonnonsuojelullinen. Ruissalon monimuotoisen luonnon arvokkaimman osan muodostavat maamme laajimmat tammimetsät. Tammesta riippuvaisia eliölajeja tunnetaan satoja, monet näistä ovat uhanalaisia. Pienten hirvieläinten laidunnus haittaa tutkimusten mukaan sekä puuvartisten kas-vien, kuten tammien, että ruohovartisten kasvien uusiutumista. Ruissalossa on runsaasti nuoria tammia ja muitakin puulajeja, joiden kasvu on häiriintynyt kauriiden laidunnuksen ja sarvien hankaamisen seurauksena. Myös aluskasvillisuus kärsii voimakkaasta laidunnuksesta ja maan kaivelusta.

Pienten hirvieläinten metsästyksen aloittamisesta Ruissalossa päätettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017 tehdyn laskennan jälkeen, jolloin Ruissalon metsäkauriskannan vahvuudeksi arvioitiin jopa 400 eläintä. Met-sästysvuonna 2017–2018 metsäkauriita metsästettiin 73 ja valkohäntäpeuroja 18 yksilöä. Kaudella 2018–2019 saalis oli 76 metsäkaurista sekä viisi valkohäntäpeuraa ja 2019–2020 45 metsäkaurista ja neljä valko-häntäpeuraa. Viime kauden saalis oli 80 metsäkaurista sekä neljä valkohäntäpeuraa.

Vuosina 2018–2021 kauriiden laskenta on toteutettu huhtikuun iltoina tehtynä peltolaskentana. Tarkastetut pelto- ym. aukeat kattavat vastaavista avoimista, kauriiden ruokailuun soveltuvista elinympäristöstä Ruissalos-sa noin 60 %. Viime keväänä suurin yhtenä iltana havaittu määrä metsäkauriita oli 105 yksilöä.

Metsästyksen tavoitteet

Metsäkauriin osalta metsästyksen tavoitteena on pienentää lajin kanta tasolle, jolla tammen ja muiden Ruis-salon luonnon arvokkaiden kasvilajien uusiutuminen on mahdollista. Metsäkauriin tavoitekannaksi Ruissalossa on määritelty noin 40-50 metsäkaurista.

Valkohäntäpeura luokitellaan Kansallisessa vieraslajistrategiassa tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Metsästyksen tarkoitus on supistaa Ruissalon valkohäntäpeurakanta mahdollisimman pieneksi.

Lisätietoja:

Emma Kosonen, luonnonsuojelutarkastaja
Turun kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus
Luvat ja valvonta
Ympäristönsuojelu
p. 040 180 2822
emma.kosonen@turku.fi